คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพท.สระแก้ว เขต 1 (ชุดปี 2565-2568)
1.นายณรงค์ จันทร์มงคลผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการ
2.นางจำลอง  รามณีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนกรรมการ
3.นางสังวาลย์    วรรณสุทธิ์ผู้แทนครูกรรมการ
4.นายอนันต์ สุทธินันท์แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5.นายบัญชา  จันทร์มงคลผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6.นายพรรณรินทร์ ศรีเพ็ชร์ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7.พระอาจารย์สุบิน  อตตถาโรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
8.พระวินัย  พลวิริโยผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9.นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10.นายจำรัส แจ่มวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11.นายสมาน   สาลาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12.นายไฉน     รื่นนามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13.นางโสพิณ  แสงใสผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14.นายสนธยา คล้ายคลึงวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15.นายอานนท์ คงเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
สอบถามได้ค่ะ