คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพท.สระแก้ว เขต 1 (ชุดปี 2561-2564)
1.นายณรงค์ จันทร์มงคลผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการ
2.นางจำลอง  รามณีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนกรรมการ
3.นางสังวาลย์    วรรณสุทธิ์ผู้แทนครูกรรมการ
4.นายอนันต์ สุทธินันท์แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5.นายบัญชา  จันทร์มงคลผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6.นายพรรณรินทร์ ศรีเพ็ชร์ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7.พระอาจารย์สุบิน  อตตถาโรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
8.พระวินัย  พลวิริโยผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9.นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10.นายจำรัส แจ่มวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11.นายสมาน   สาลาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12.นายไฉน     รื่นนามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13.นางโสพิณ  แสงใสผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14.นายสนธยา คล้ายคลึงวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15.นายไกรรักษ์  โชติรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ