ครูและบุคลากร

นางสังวาลย์ วรรณสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย
E-mail : sangwanbkl@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายสุมิตร์ โพธิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู (คศ.3)

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
E-mail : sumitpotisut2526@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายวิภารัตน์ โพธิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู (คศ.3)

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
E-mail : sumitpotisut2526@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวศศิวรรณ จันทยุง
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
วิชาเอก ประถมศึกษา
E-mail : songsong2504@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางอุทัย จิตรคง
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
วิชาเอก ปฐมวัย
E-mail : uthai.kam2524@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวจรรยาพร บัวผาง
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
E-mail : janyaphon.buaphang@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุนิสา ภาคโพธิ์
ตำแหน่ง ครู ( คศ.1)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
E-mail : kung_sa999@hotmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายสมเกียรติ ศิริเวช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
E-mail : Somkeatsiriwet@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายธีรวัต สายยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก พลศึกษา
E-mail : teerawat.saiyot1@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวปวีณา แดงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ปฐมวัย
E-mail : Je_khae@hotmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายปฐม รินไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์
E-mail : pathom16310@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวพิชญาพร อักษรณรงค์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
E-mail : e31_panram@hotmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.ฤทธิศักดิ์ โททัสสะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
E-mail : Fugada_@hotmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางวีนา มนต์ปาริชาติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
E-mail : bkl2560library@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนริศรา สราญรมย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิชาเอก ชีววิทยา
E-mail : naritsarasaranrom@gmail.com
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน

นายสุทน หม่อมทา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิชาเอก –
E-mail :
Website :
คู่มือการปฏิบัติงาน