ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาแหลม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาแหลม บ้านเลขที่ 478 หมูที่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2519  โดยใช้ศาลาวัดเขาแหลมเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรมการเรียนการสอน ในปีพ.ศ. 2520 ได้สร้างอาคาร
ชั่วคราวขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีนายสุพจน์ นะตะปา เป็นครูผู้สอน ต่อมา นายสุพจน์  นะตะปา ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นโรงเรียนสาขาแม่ ของโรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้ส่งนายโสภี ศรีเพ็ชร์ มาเป็นครูผู้สอน
เรื่อยมา โรงเรียนบ้านเขาแหลม โดยการนำของท่าน ผอ.โสภี ศรีเพ็ชร์ ได้พัฒนาทั้งศักยภาพ คุณภาพ ทั้งนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมาย และได้รับรางวัลพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2547 ผอ. โสภี   ศรีเพ็ชร์ ได้ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

                 นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547 สืบมา โรงเรียนบ้านเขาแหลมได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ และคุณภาพภาพเพื่อให้สมกับความไว้วางใจของชุมชน

นายไกรรักษ์ โชติรัตน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม ถึงปีการศึกษา 2563

                 ปัจจุบันมี นายอานนท์ คงเกตุ ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม ถึงปัจจุบัน

                 ด้าน การพัฒนา โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาควบคู่ทั้งด้านกายภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) เมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และยังได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่

           ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนดีเด่น ของ สปจ.ปราจีนบุรี
           ปีการศึกษา 2530 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
           ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
           ปีการศึกษา 2540 รับรางวัลดีเด่น สิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับจังหวัด
           ปีการศึกษา 2540 รับรางวัลดีเด่น สิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา

           ปีการศึกษา 2547 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
           ปีการศึกษา 2548 รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมชุมนุมกรอบรูปสวยด้วยเรซิ่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ปีการศึกษา 2548 รางวัลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 28 มีนาคม
           ปีการศึกษา 2549 รางวัลดีเด่นการประกวดห้องสมุดและมุมหนังสือ ปีการศึกษา 2549 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
           ปีการศึกษา 2549 รางวัลชนะเลิศ เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล จังหวัดสระแก้ว เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

           ปีการศึกษา 2550 รางวัลชมเชยการประกวดเมนูอาหารอ่อนหวาน “ถั่วแปบเบญจรงค์” ระดับภาคกลาง จากกรมอนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อ4 กันยายน 2550
           ปีการศึกษา 2550 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550
           ปีการศึกษา 2551 รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์ ปีการศึกษา 2551
จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
           ปีการศึกษา 2552 รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เมื่อ 19 กันยายน 2552
           ปีการศึกษา 2552 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบ NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2552

           ปีการศึกษา 2552 ได้รับการประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ 1 กันยายน 2553
           ปีการศึกษา 2553 ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน จากการทรวงศึกษาธิการ
           ปีการศึกษา 2553 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนเครือข่ายเชฟร่อน 1 ใน 84 โรงเรียน ทั่วประเทศ เมื่อ 3 มีนาคม 2553
           ปีการศึกษา 2554 ได้รับเกียรติบัตรคุณภาพระดับทอง โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           ปีการศึกษา 2554 รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงงาน นวัตกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อยจากสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว

           ปีการศึกษา 2554 รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับจังหวัด ปี 2554
           ปีการศึกษา 2554 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
           ปีการศึกษา 2554 รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
           ปีการศึกษา 2554 และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ สำหรับโรงเรียนบ้านเขาแหลม คือการได้รับการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
ในตำบลวังทอง สมาชิกเทศบาลตำบลวังทอง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ให้โรงเรียนบ้านเขาแหลม
เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2554

                กิจกรรม เด่นของโรงเรียนได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่โรงเรียนดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ให้ได้เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สืบต่อไปในภายภาคหน้า และอีกกิจกรรมคือ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก ๆ นักเรียน ตามคำขวัญที่ว่า

                                                      “ เด็กเขาแหลม คิดแต่สิ่งที่ดี มีวจีไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม”

เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

                 ภายใต้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา วัดเขาแหลม วัดป่าเขาแหลม
ชุมชน ภาคเอกชน และเทศบาลตำบลวังทอง ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาแหลมประสบความสำเร็จได้อย่างที่เห็น
ในปัจจุบัน และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาแหลม จะก้าวหน้ารุดไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี่ยนในโอกาสต่อไป

สอบถามได้ค่ะ