วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาแหลม

**********************************

“ภายในปี 2568 โรงเรียนบ้านเขาแหลมผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษดี  ไอซีทีเป็น   เน้นคุณธรรม   ก้าวล้ำด้วยพลังความร่วมมือ”

******************************************

ปรัชญาโรงเรียน


โรงเรียนบ้านเขาแหลม

*************************

สุวิชาโน ภวํ โหติ


ผู้มีควารู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน

” เรียนดี มีวินัย ก้าวไกลการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน “

สอบถามได้ค่ะ