โรงเรียนสุจริต บ้านเขาแหลม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตระหว่างโรงเรียนบ้านเขาแหลม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศเจตจำนงค์ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล

ประกาศเจตจำนงค์ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล

สอบถามได้ค่ะ